Không bán hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của tôi

Như được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, chúng tôi thu thập thông tin cá nhân từ các tương tác của bạn với chúng tôi và trang web của chúng tôi, bao gồm thông qua cookie và các công nghệ tương tự. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin cá nhân này với các bên thứ ba, bao gồm cả các đối tác quảng cáo. Chúng tôi làm điều này để cho bạn thấy quảng cáo trên các trang web khác phù hợp hơn với sở thích của bạn và vì những lý do khác được nêu trong chính sách bảo mật của chúng tôi.

Chia sẻ thông tin cá nhân cho mục đích quảng cáo dựa trên sự tương tác của bạn trên các trang web khác nhau có thể được coi là "bán hàng", "chia sẻ" hoặc "quảng cáo nhắm mục tiêu" theo một số luật về quyền riêng tư của tiểu bang Hoa Kỳ. Tùy thuộc vào nơi bạn sống, bạn có thể có quyền chọn ra khỏi các hoạt động này. Nếu bạn muốn thực hiện quyền từ chối này, vui lòng làm theo hướng dẫn bên dưới.

Nếu bạn truy cập trang web của chúng tôi với tín hiệu tùy chọn chọn không tham gia Kiểm soát quyền riêng tư toàn cầu được bật, tùy thuộc vào vị trí của bạn, chúng tôi sẽ coi đây là yêu cầu từ chối hoạt động có thể được coi là bán hoặc chia sẻ thông tin cá nhân hoặc các mục đích sử dụng khác đó có thể được coi là quảng cáo có mục tiêu cho thiết bị và trình duyệt bạn đã sử dụng để truy cập trang web của chúng tôi.